Regulations

REGULAMIN IMPREZ

organizowanych przez „HIGH NOTE EVENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółkę komandytową w Warszawie

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy każdej imprezy, zwanej dalej „imprezą”, organizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez „HIGH NOTE EVENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółkę komandytową w Warszawie (KRS: 0000561680, REGON: 361707607, NIP: 5213698659), zwaną dalej „organizatorem”, w tym także imprez masowych w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2018.1870 t.j. z dnia 2018.10.01).
 2. Impreza ma charakter odpłatny. Wstęp na imprezę możliwy jest wyłącznie za okazaniem ważnego biletu wstępu lub identyfikatora wydanego przez organizatora. Wstęp na teren imprezy osoby małoletniej do 13 roku życia możliwy jest tylko pod opieką osoby pełnoletniej.
 3. Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób i mienia, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu, w którym odbywa się impreza, a także podporządkowywać się poleceniom porządkowym członków służby informacyjnej i służby porządkowej organizatora.
 4. Służby porządkowe organizatora są uprawnione do odmowy wstępu na imprezę lub usunięcia z terenu imprezy osoby będącej pod widocznym wpływem alkoholu, której zachowanie stwarza zagrożenie dla tej osoby, innych osób lub mienia.
 5. Z zastrzeżeniem pkt 6. zabrania się uczestnikom imprezy wnoszenia i posiadania w trakcie jej trwania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, opakowań szklanych, środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz używania kominiarek lub stosowania innych form maskowania się w celu uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe lub organy ścigania.
 6. W trakcie trwania niektórych imprez dopuszcza się możliwość sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu wyłącznie przez podmioty posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 181 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2018.2137 t.j. z dnia 2018.11.14) w miejscach do tego wyznaczonych, w sposób zgodny z przepisami prawa, warunkami stosownych zezwoleń oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi na terenie obiektu, w którym odbywa się impreza. Niedozwolona jest sprzedaż napojów alkoholowych w twardych opakowaniach, w szczególności wykonanych ze szkła, twardego metalu lub tworzyw sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.
 7. Zabronione jest wnoszenie na teren imprezy butelek typu PET, których pojemność przekracza 0,5 litra oraz puszek aluminiowych. Butelki typu PET o pojemności do 0,5 litra nie mogą posiadać nakrętek.
 8. Zabronione jest, bez zgody organizatora, utrwalanie przebiegu imprezy lub jej fragmentów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk, a także wnoszenie i posiadanie w trakcie trwania imprezy urządzeń przeznaczonych głównie do rejestracji obrazu lub dźwięku.
 9. Osoby posiadające przy sobie przedmioty, o których mowa w pkt 5-8, zobowiązane są przed wejściem na teren imprezy przedmioty te zdeponować za pokwitowaniem w oznakowanym punkcie depozytowym, pod rygorem nie wpuszczenia na imprezę lub usunięcia z niej. W zależności od obiektu, w którym odbywa się impreza, depozyt może być dodatkowo płatny w cenie nie wyższej, niż 50,00 złotych za każdy zdeponowany przedmiot. Do depozytu nie może być złożona broń palna, ani inne przedmioty, na których posiadanie wymagane jest odrębne zezwolenie na podstawie obowiązujących norm prawnych.
 10. Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać zgromadzone w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem przypadkach i trybach.
 11. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na biletach oraz do przebywania wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
 12. Uczestnicy imprezy mogą podczas jej trwania znajdować się pod wpływem silnych bodźców świetlnych lub dźwiękowych o natężeniu dopuszczonym prawem, jednak znacząco wyższym, niż normalnie spotykane w codziennym życiu. Osoby cierpiące na migreny lub inne schorzenia, których objawy mogą się nasilić pod wpływem tych bodźców, podejmują decyzję o uczestnictwie w imprezie na własną odpowiedzialność i nie mogą z tego tytułu zgłaszać względem organizatora jakichkolwiek roszczeń.
 13. Zamiana przez organizatora elementów dodatkowych imprezy (np. artystów występujących zamiennie lub gościnnie) na inne równoważne, nie stanowi zmiany umowy zawartej z konsumentem ani niezgodności świadczenia z zawartą umową.
 14. W trosce o jakość artystyczną imprezy, uczestnicy, który stawili się na imprezie już po jej rozpoczęciu, nawet pomimo posiadania ważnych biletów wstępu, mogą nie zostać wpuszczeni na widownię do najbliższej przerwy w przedstawieniu lub pomiędzy utworami.
 15. Przedstawiciel organizatora może z ważnych przyczyn techniczno-organizacyjnych lub ze względów bezpieczeństwa zaproponować okazicielowi ważnego biletu wstępu zajęcie innego miejsca na widowni, niż wskazane na bilecie, co stanowi propozycję zmiany treści umowy zawartej z okazicielem biletu. Zgoda okaziciela biletu na taką zamianę miejsc skutkuje zmianą warunków umowy w tym zakresie, zaś brak zgody jest równoważny z odstąpieniem okaziciela biletu od umowy z organizatorem, w wyniku czego bilet wstępu traci ważność, jego okaziciel może uzyskać potwierdzenie tego faktu na bilecie od obecnego na miejscu przedstawiciela organizatora i zobowiązany jest opuścić teren imprezy, a nabywca tego biletu może wówczas żądać od jego sprzedawcy zwrotu zapłaconej ceny biletu.
 16. Wszelkich informacji, a w szczególności dotyczących lokalizacji poszczególnych sektorów i miejsc, wyjść z obiektu, punktu medycznego, toalet, punktu depozytowego itp. udziela służba informacyjna organizatora.
 17. Reklamacje dotyczące procesu sprzedaży biletu wstępu należy zgłaszać sprzedawcy w sposób określony przepisami prawa oraz stosowanymi przez danego sprzedawcę regulaminami lub ogólnymi warunkami sprzedaży. Natomiast reklamacje dotyczące organizacji lub przebiegu imprezy należy składać organizatorowi wyłącznie w formie pisemnej na adres:

High Note Events sp. z o.o. sp.k.
Dział Reklamacji
ul. Wasiutyńskiego 3
00-707 Warszawa

W reklamacji należy wskazać adres korespondencyjny reklamującego, zawrzeć twierdzenia dotyczące okoliczności faktycznych stanowiących podstawę reklamacji, przedstawić posiadane dowody na ich poparcie oraz wskazać, czego reklamujący się domaga w razie uznania reklamacji. W przypadku roszczeń pieniężnych należy także wskazać numer rachunku bankowego, na który spełnione ma zostać żądane świadczenie. Do reklamacji należy załączyć kopie biletów wstępu na miejsca, których dotyczy reklamacja oraz kopię dowodu zakupu tych biletów. Reklamacja winna być podpisana własnoręcznie przez reklamującego. Reklamacja niespełniająca powyższych wymogów może nie zostać rozpatrzona. Organizator udzieli odpowiedzi na prawidłowo złożoną reklamację w terminie ustawowym.